Mga Gawad (Grant) sa Lisensyadong Provider ng County ng Alameda para sa 2024
Kung nakatanggap ka na ng inisyal na tulong na salapi mula Hunyo 2022 hanggang Marso 2023, walang kailangang karagdagang aksyon. Mananatili sa file ang impormasyon mo, at awtomatiko ka naming padadalhan ng tseke na nakabinbin ang pagkumpirma sa Departamento ng Mga Serbisyong Panlipunan ng California (California Department of Social Services) na patuloy kang kasalukuyang lisensyadong provider ng estado.


Isinasaad ng * na kinakailangan ang tanong

Sa pag-click sa "Isumite" na button, dadalhin ka sa DocuSign. Sa DocuSign, i-click ang "Continue (Magpatuloy)" na button para magsimula. I-click ang "Finish (Tapos na)" kapag tapos ka na.