ជំនួយសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាមានអាជ្ញាប័ណ្ណឆ្នាំ2024 នៅខោនធី Alameda
ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលថវិកាលើកដំបូងក្នុងចន្លោះខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 រួចហើយ មិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតឡើយ។ ព័ត៌មានរបស់អ្នកបន្តស្ថិតនៅក្នុងសំណុំឯកសារ ហើយយើងនឹងផ្ញើសែកទៅឲ្យអ្នកដោយស្វ័យប្រវតិ្ត ដោយរង់ចាំការបញ្ជាក់ជាមួយ California Department of Social Services ថា អ្នកនៅតែបន្តធ្វើជាអ្នកផ្តល់សេវានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋ។


* បង្ហាញថា ការឆ្លើយសំណួរគឺជាកាតព្វកិច្ច

“តាមរយៈការចុច ប៊ូតុង “Submit” អ្នកនឹងចូលទៅដល់ DocuSign។ នៅក្នុង DocuSign សូមចុចប៊ូតុង “Continue” ដើម្បីចាប់ផ្តើម។ រួចចុច “Finish” ពេលរួចរាល់។”